literární překlad

dle článku 10 „oznamovací povinnost správce“ zákona o ochraně osobních údajů č. 6698 („KVKK“), zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 7.Dubna 2016 a číslované 29677, a podepsané do zákona na ochranu základních práv a svobod při zpracování osobních údajů, zejména práva na soukromí, a podle „komuniké o pravidlech a postupech, které je třeba dodržovat při plnění oznamovací povinnosti“, zveřejněné v Úředním věstníku ze dne 10. března 2018 a číslované 30356, je tento text objasnění určen k poskytnutí informací o osobních údajích zpracovávaných naší společností BARLAS EĞITIM DANIŞMANLIK BILIŞIM Hizmetleri TURIZM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. (dále jen “ Barlas „nebo “ společnost“).

1 – Kdo je správcem údajů:

podle zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů má Barlas nárok na titul „správce údajů“. Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Adresa: Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turecko

Tel.: 0212 280 86 36

Fax: 0212 280 33 37

Email:

2-zpracování osobních údajů:

níže uvedené osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s vaším vztahem se společností Barlas:

 • Vaše identifikační údaje: jméno a příjmení, občanský průkaz, identifikační číslo, daňové identifikační číslo
 • Vaše kontaktní údaje: Pracovní adresa, adresa bydliště, e-mail, pevná linka, mobilní telefon, místo bydliště, záznamy o systému registrace adres
 • údaje o vašem vzdělání, historii zaměstnání a profesním životě: Pracovní zkušenosti, alma mater, odborné dovednosti, údaje o životopisu
 • údaje o osobním stavu: rodinný stav
 • údaje o vaší platební historii a finanční situaci: riziko selhání, prohlášení o majetku
 • údaje o bezpečnosti sídla naší společnosti: kamerové záznamy, záznamy návštěvníků, registry osob vstupujících a vystupujících ze stanic
 • údaje o vašem vozidle: číslo licence
 • údaje, které vás identifikují jako zákazníka: číslo zákazníka, údaje o transakcích zákazníků
 • vaše vizuální a zvukové záznamy: zvukové nahrávky
 • citlivé osobní údaje: zdravotní stav

3-Proč zpracováváme vaše osobní údaje:

v rámci vašeho vztahu se společností Barlas jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely.

 • sledování a provádění právních postupů
 • nahrávání zákaznických dat do systému za účelem provádění archivačních činností
 • provádění finančních a účetních operací
 • provádění reklamních / kampaní / propagačních procesů
 • provádění smluvních procesů
 • podání měsíčního přiznání k srážkové dani
 • Správa žádostí a stížností
 • udělení plné moci jménem třetích osob (právník, celní poradce, personál společnosti, finanční poradce, poradce pro životní prostředí) zastupování společnosti v různých záležitostech
 • zajištění bezpečnosti movitých věcí a zdrojů
 • provádění činností v souladu s právními předpisy
 • provádění mzdové politiky
 • provádění marketingových procesů pro zboží / služby
 • provádění procesů zadávání zakázek pro zboží / služby
 • provádění prodejních procesů pro zboží / služby
 • provádění marketingových a analytických činností
 • zajištění bezpečnosti zboží / služeb fyzické prostory
 • realizace logistických činností
 • realizace strategické plánování

4-předávání zpracovávaných osobních údajů:

v rámci ustanovení zákona o předávání osobních údajů a jejich předávání do zahraničí a pro účely uvedené v článku 3 tohoto Objasňovacího textu mohou být vaše osobní údaje sdíleny s domácími oficiálními institucemi a organizacemi, donucovacími orgány, soudy a výkonnými úřady, třetími stranami, které mohou být fyzickými a právnickými osobami, s nimiž jsme spojeni, poskytovatelům služeb a jejich vedoucím pracovníkům, obchodním partnerům, bankám, akcionářům naší společnosti, společnostem naší skupiny a přidruženým společnostem, dodavatelům a poskytovatelům podpory Služba.

5-Jak shromažďujeme osobní údaje a jejich právní základ:

Barlas shromažďuje, uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje od vás, třetích osob a právních orgánů prostřednictvím internetu, telefonu a e-mailu a prostřednictvím fyzických, písemných, ústních a elektronických platforem pro výše uvedené účely a na základě níže uvedených právních odůvodnění rovněž stanovených v článcích 5, 6 a 8 zákona, během navazování právního vztahu mezi naší společností a vámi a během udržování takového vztahu.

 • váš výslovný souhlas;
 • jeho jasná citace v zákonech, kterým se naše společnost řídí, včetně zákona o daňovém řízení, tureckého závazkového kodexu a tureckého obchodního zákoníku;
 • dodržování národních a mezinárodních zásad a zásad týkajících se identifikace zákazníků, jakož i dodržování požadavků na uchovávání údajů, podávání zpráv a oznámení stanovených právními předpisy a úředními orgány;
 • v rozsahu, v jakém přímo souvisí s uzavřením nebo plněním Smlouvy, nezbytností zpracování osobních údajů smluvních stran; poskytovat požadované produkty a služby a plnit požadavky smluv, které jste uzavřeli;
 • v případech, kdy je povinné dodržovat právní závazky;
 • , pokud to dotyčná osoba sdělila;
 • pokud je zpracování údajů povinné pro udělení, využití nebo zachování práva na ochranu osobních údajů;
 • je-li zpracování údajů povinné pro oprávněné zájmy správce údajů, nejsou porušena základní práva a svobody dotčené osoby.

vaše citlivé osobní údaje jsou naopak shromažďovány, uchovávány a zpracovávány ve spojení s níže uvedenými oprávněnými důvody:

 • bez vašeho výslovného souhlasu mohou být nelékařské osobní údaje shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v případech stanovených zákony;
 • také bez vašeho výslovného souhlasu mohou být osobní lékařské údaje shromažďovány, uchovávány a zpracovávány jednotlivci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost, nebo oprávněnými institucemi a organizacemi pouze za účelem ochrany veřejného zdraví, jakož i pro účely preventivní medicíny, lékařské diagnostiky, provádění léčebných a pečovatelských služeb a plánování a řízení zdravotnických služeb a financování.

6-PRÁVA OSOBY, JEJÍŽ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY:

máte následující práva ve vztahu k vašim osobním údajům v souladu s ustanoveními článku 11 zákona.

 • právo zjistit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli;
 • právo požadovat informace, pokud byly vaše osobní údaje zpracovány;
 • právo zjistit účel zpracování osobních údajů a zda jsou tyto údaje použity pro zamýšlené účely;
 • právo znát domácí nebo zahraniční třetí strany, kterým jsou osobní údaje předávány;
 • právo požadovat opravu neúplně nebo nesprávně zpracovaných osobních údajů;
 • právo požadovat výmaz nebo zničení osobních údajů;
 • právo požadovat opravu, výmaz nebo zničení osobních údajů, které mají být oznámeny třetím osobám, kterým byly osobní údaje předány;
 • právo vznést námitku proti vzniku výsledku proti vám prostřednictvím exkluzivní analýzy zpracovávaných údajů automatizovanými systémy;
 • právo požadovat náhradu škod, které vám mohly vzniknout v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů.

7-Chcete – li nás kontaktovat ohledně svých práv a požadavků:

v souladu s vašimi zákonnými právy, jak je přiznávají příslušné zákony a další právní předpisy, můžete sepsat petici s uvedením svých požadavků a doručit ji na naši výše uvedenou adresu buď ručně, nebo prostřednictvím notáře. Podepsanou kopii přihlášky můžete doručit na adresu Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turecko ručně nebo podle článku 5 „komuniké o pravidlech a postupech při podávání žádosti na správce údajů“ můžete jej odeslat pomocí vaší registrované e-mailové adresy (KEP), zabezpečeného elektronického podpisu, mobilního podpisu nebo Vaší e-mailové adresy, kterou máme v držení, kterou jste dříve sdělili naší společnosti.

všechny dotčené žádosti budou přijaty až poté, co projdou procesem ověření totožnosti, a vaše žádosti budou vyřízeny co nejdříve a nejpozději do 30 dnů, v závislosti na povaze žádosti.

do vaší žádosti musí být zahrnuto následující:

a) jméno, příjmení a, pokud se jedná o písemnou žádost, váš podpis

b) identifikační číslo tr pro turecké občany, státní příslušnost, číslo pasu nebo identifikační číslo (je-li k dispozici) pro cizince

c) adresa bydliště nebo adresa pracoviště pro oznámení

d) e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo (je-li k dispozici) pro oznámení

e) předmět žádosti

informace a dokumenty týkající se aplikace jsou také přidány do aplikace.

pokud vaše žádost přináší dodatečné náklady, možná budete muset zaplatit poplatek uložený Radou pro ochranu osobních údajů. Vaše žádosti ve vaší žádosti budou vyřízeny co nejdříve a nejpozději do 30 (třiceti) dnů po obdržení vaší žádosti, v závislosti na povaze žádosti.

můžete navštívit webové stránky agentury pro ochranu osobních údajů (https://www.kvkk.gov.tr/en/), kde získáte další informace o svých právech podle zákona č. 6698 a souvisejících právních předpisů.