boekhoudkundig tijdschrift in 10 fundamentele ideeën

de naleving van de door de regelgeving opgelegde boekhoudkundige verplichtingen houdt het bijhouden van een reeks boeken in en het grootboek is er een van.

en we verwijzen naar hem in dit artikel: we zullen vragen beantwoorden zoals wat het tijdschrift is, wat erin is vastgelegd, wat de structuur ervan is, hoe het dagelijks wordt gemaakt…..

zoals u kunt zien, bevat het een vrij breed overzicht van de fundamentele ideeën van dit onderwerp met een structuur van zeer specifieke vragen – antwoorden die het gemakkelijker en aangenamer maken om te lezen en te begrijpen.

Wat is het grootboek?

men kan stellen dat “boekhouding”alle economische verrichtingen omvat die door de onderneming worden uitgevoerd met het fundamentele doel deze informatie in de financiële staten te verkrijgen.

deze rapporten geven ons inzicht in de economische en financiële situatie van de entiteit.

wel, het is in het journaal waar al deze transacties worden geregistreerd en uitgevoerd door middel van zogenaamde “boekhoudkundige boekingen”.

rekening houdend met dit alles kunnen we zeggen dat:

het grootboek het grootboek is waarin alle economische verrichtingen van de onderneming in een boekjaar worden geregistreerd, door middel van de boekhoudingen en chronologisch geordend.

in de volgende paragrafen zullen we elk van de delen van deze definitie in detail bekijken.

¿wat staat er in het dagboek?

registreer alle economische verrichtingen van de onderneming, bijvoorbeeld:

 • Shopping
 • verkopen
 • kas van klanten
 • betaling van schulden
 • financiële investeringen
 • personeelskosten
 • perceptie van subsidies
 • investeringen in kapitaalstructuur
 • oprichting van leningen
 • enz.

¿hoe worden transacties geregistreerd in het grootboek?

boekingen in het grootboek geschieden door middel van “boekhoudkundige boekingen” (of “boekhoudkundige boekingen”), die in chronologische volgorde moeten worden vermeld.

artikel 28, lid 2, van het wetboek van Koophandel bepaalt:

” het Dagblad registreert alle verrichtingen die verband houden met de activiteit van de vennootschap. Een gezamenlijke boeking van de totalen van transacties voor perioden die het kwartaal niet overschrijden, is echter geldig, mits de gegevens ervan in andere boeken of bescheiden zijn opgenomen die overeenstemmen met de aard van de betrokken activiteit.”

de inhoud van dit artikel veronderstelt dat:

 • de verrichtingen moeten één voor één
 • in het boek worden opgenomen, maar mogen worden geregistreerd in groepen van perioden die het kwartaal niet overschrijden, mits er een ander hulpboek beschikbaar is waarin zij afzonderlijk zijn geregistreerd.

in de praktijk is dit heel eenvoudig (en heel gebruikelijk) om met accounting programma ‘ s te werken:

om onafhankelijke seats in te voeren voor elke operatie, zal het programma een tijdschriftenboek ontwikkelen met de door de regels vereiste details, maar je kunt ze ook groeperen in maandelijkse periodes, bijvoorbeeld, als we het vragen.

u krijgt een” samenvatting dagboek ” dat veel minder ruimte in beslag neemt dan degene die alle gedetailleerde notities bevat.

zodra de informatie via de boekhoudkundige aantekeningen is ingevoerd, organiseert het programma deze in de tijdelijke secties waar om gevraagd wordt met slechts een paar sleutels….

inflatie

Wat is financiële hefboom

gratis en betaalde factureringsprogramma ‘ s: met functies

waarvoor dient het tijdschrift?

aangezien het tijdschrift alle transacties bevat die de onderneming in chronologische volgorde heeft verricht, dient het in hoofdzaak:

 • de gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor de opstelling van het grootboek en de jaarrekening.
 • als plaats van overleg over de uitvoering van een bepaalde operatie.

houd er rekening mee dat het journaal voor de boekhouding de “gateway” van informatie is, dus “al het andere” deel van de informatie die erin is verzameld.

is er in het tijdschrift, moet en moet?

Ja, in het journaal is er een kolom “must” (links) en een kolom “must” (rechts).

en de totale som van de schuld moet gelijk zijn aan de totale som van de schuld.

structuur van het jaarboek

de structuur van het jaarboek zullen we vanuit twee gezichtspunten bekijken: een “horizontaal” en een “verticaal”.

1.- Vanuit het oogpunt dat we “horizontaal” hebben genoemd, wordt de structuur van het tijdschrift gevormd door een reeks kolommen en is dezelfde als die van de boekhoudingen waaruit het bestaat:

Moet Account Concept naar Concept Account Hebben
Bedrag in euro Code en naam van de boekhoudkundige rekening te debiteren Invoer concept naar Invoer concept Code en naam van de boekhoudkundige rekening te zijn bijgeschreven Bedrag in euro

In elk noteer de datum van de operatie moet ook worden weergegeven.

2.- Vanuit het oogpunt dat we “verticaal” hebben genoemd presenteert het tijdschrift de volgende structuur:

 • het begint met de eerste vermelding: Het is degene die alle boekhoudkundige rekeningen bevat die in het voorgaande jaar met saldo eindigden en waarin elk van hen dat saldo presenteert. De datum is 1 januari.

deze boeking moet worden gemaakt telkens wanneer er in het voorafgaande jaar Activiteit (en dus boekhouding) heeft plaatsgevonden, zoals duidelijk is.

 • Volgende, en gesorteerd naar datum, zijn de vermeldingen die de bewerkingen registreren die gedurende het hele jaar zijn uitgevoerd.
 • het dagboek wordt afgesloten met twee verschillende noten:
 1. de correctiepost: hiermee worden de saldi van de inkomsten-en uitgavenrekeningen van de 129 “winst-en verliesrekening” geannuleerd.
 2. de afsluitende boeking: het is de laatste boeking in het boek en daarmee wordt de rest van de boekhouding geannuleerd, zodat het eindsaldo van elk boek nul is.

¿voor wie is het verplicht om het dagboek bij te houden?

ondernemers en beroepsbeoefenaren die hun boekhouding moeten aanpassen aan de bepalingen van het wetboek van Koophandel zijn verplicht het dagboekboek bij te houden (alsmede de inventaris en de jaarrekening).

en deze zijn:

 • commerciële entiteiten (bv. naamloze vennootschappen, vennootschappen,….).
 • natuurlijke personen die hun prestaties bepalen aan de hand van het directe schattingsschema.

ondernemers en beroepsbeoefenaren die als natuurlijke personen hun prestaties bepalen, zijn dus niet verplicht een dagboek bij te houden:

 • door de vereenvoudigde directe schattingsregeling.
 • per objectieve ramingsregeling (modules).

Hoe maakt u een tijdschrift

alle verrichtingen van de vennootschap worden geregistreerd in het tijdschrift, dat wordt uitgevoerd door middel van de boekhouding, in chronologische volgorde en met inachtneming van de overeenkomstige structuur.

daarom op de vraag hoe een dagboek te maken? het antwoord kan op geen enkele andere manier worden gegeven: het wordt gedaan door alle verrichtingen die de vennootschap in de loop van het jaar heeft verricht, in de boekhouding op te nemen en rekening te houden met::

 • als de onderneming reeds in het voorgaande jaar actief was, moet de eerste vermelding in het journaal de openingsvermelding zijn (dat is de vermelding met de saldi van de rekeningen waarmee de boekhouding het voorgaande jaar werd afgesloten).
 • dan moeten de boekingen die alle verrichtingen van de onderneming registreren, chronologisch worden besteld.
 • het journaal eindigt met twee laatste noten: een is de post van aanpassing, waarbij de saldi van de inkomsten-en uitgavenrekeningen worden geannuleerd en de winst of het verlies van de activiteit wordt bepaald. En een andere is de afsluiting, waarmee de saldi van de rest van de accounting accounts worden geannuleerd.
 • u kunt ook een beknopt dagboek maken: de transacties worden gegroepeerd per periode die het kwartaal niet overschrijdt en op voorwaarde dat de uitsplitsing ervan in andere registers wordt vermeld.

Hoe maak je een dagboek in de praktijk

in de praktijk, en in de meeste gevallen wordt het dagboek als zodanig op een automatische manier gemaakt: door op een knop te drukken en iets meer.

laat me uitleggen:

bedrijven gebruiken boekhoudsoftware. En de manier om met hen te werken is als volgt: de boekingen worden geboekt en op basis daarvan stelt het programma alle verplichte of vrijwillige verslagen en boeken op.

dat is wat ik bedoel met te zeggen dat het “door op een knop te drukken en weinig meer” wordt gedaan: zodra alle noten zijn bewerkt, bereidt het programma Het Journaal, het grootboek, de balans, de saldi van sommen en saldi, de winst-en verliesrekening voor…..

en bereidt het voor om op papier af te drukken of om het bestand in verschillende formaten te exporteren.

het doet het natuurlijk niet alleen, maar eerder moest iemand de informatie “verstrekken”.

Tijdschrift: legalisatie

aangezien het de boekhouding regelt die ondernemers moeten bijhouden (tijdschrift, inventaris en jaarrekeningen), geeft het wetboek van Koophandel ook de verplichting aan om deze voor legalisatie in het Handelsregister op te nemen.

in deze wet wordt bepaald dat dit precies de boeken zijn die de boekhouding van de onderneming voor het betrokken boekjaar bevatten, zodat zij niet zomaar kunnen worden gewijzigd.Over het onderwerp van dit artikel kunnen we zeggen dat:

de legalisering van het tijdschrift is de verificatie en vervollediging door het Handelsregister van het feit dat het aan het tijdschrift is voorgelegd, zodat het de overeenkomstige officiële gevolgen kan hebben.

Term, place and form

 • Term: het tijdschrift, de inventaris en de jaarrekening moeten binnen vier maanden na het einde van het boekjaar voor legalisatie worden ingediend.

bijvoorbeeld, in gevallen waarin het boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 December, eindigt de termijn voor inschrijving in het Handelsregister op 30 April.

indien de presentatie op een later tijdstip plaatsvindt, zal de registratie deze ook toelaten, maar vermelden dat zij “buiten de wettelijke termijn”is gedaan.

 • plaats: Het handelswetboek bepaalt dat het handelsregister dat bevoegd is, het Handelsregister is van de woonplaats van de vennootschap.

momenteel is het echter verplicht deze elektronisch in te dienen, die via het portaal moet worden uitgevoerd. www.registradores.es en zijn “Legalia” programma.

 • formulier: zoals in het vorige punt al is gezegd, moet de presentatie elektronisch gebeuren.

¿kan een reeds gelegaliseerd boek worden rechtgezet?

In het geval dat het noodzakelijk is een boek, tijdschrift of inventarissen en rekeningen te corrigeren die reeds gelegaliseerd zijn, is het te volgen proces ook online beschikbaar:

zal een bestand van rectificatie genereren om een document van de entiteitbeheerder op te nemen in het bewijs van de fout en het bestand is al gewijzigd.

verschil tussen Journaal en grootboek

er zijn in principe twee verschillen tussen Journaal en grootboek: één in termen van wat elk is en een ander in termen van het verplichte karakter.

het grootboek is een hulpboek en is zeer nuttig, maar in tegenstelling tot het journaal is het bijhouden ervan niet verplicht.

de realiteit is dat het zeer, zeer ingewikkeld zou zijn om een boekhouding te maken zonder gebruik te maken van het grootboek. Bovendien wordt het automatisch gemaakt door de software op basis van de in het dagboek ingevoerde vermeldingen.

het geeft de rekeningen weer die in de toelichting zijn gebruikt en alle kolommen geven de kolom van de schuld en de kolom van het krediet weer, zodat in elke kolom de bedragen worden weergegeven die in elk van de boekingen zijn geboekt.

daarom is het verschil tussen het journaal en het grootboek duidelijk: terwijl de eerste alle transacties bevat die zijn geregistreerd door middel van hun overeenkomstige boekhoudingen, de tweede bevat de grootste van elk van de gebruikte rekeningen en in elk van deze grootste verschijnen de bedragen opgenomen in de schuld, in het krediet en het saldo berekend door verschil.

een samenvatting van

 • alle verrichtingen die de vennootschap tijdens het boekjaar heeft uitgevoerd, worden in het dagboek opgenomen door middel van de overeenkomstige boekhoudingen en in chronologische volgorde.
 • het onderhoud ervan is verplicht voor commerciële entiteiten en voor ondernemers natuurlijke personen die hun prestaties aan de hand van de directe schattingsregeling bepalen.
 • begint met de eerste post, die wordt voortgezet met de saldi die aan het einde van het voorafgaande jaar bestonden. Als het lopende jaar het eerste jaar is, zal het tijdschrift beginnen met de vermelding van de oprichting van het bedrijf.
 • de laatste twee toelichtingen zijn de vereveningspost (die de saldi van de rekeningen van de groepen 6 en 7 annuleert om de winst of het verlies van activiteit te bepalen) en de slotpost (die de saldi van alle andere rekeningen annuleert).
 • het journaalboek moet binnen vier maanden na het einde van het boekjaar ter legalisatie bij het Handelsregister worden ingediend.
 • het grootboek verschilt van het journaal. Dit is een assistent waarin alle boekhoudkundige rekeningen met elk van hun bewegingen worden weergegeven in het debet en credit en het resulterende saldo. Het grootboek is niet verplicht of gelegaliseerd in het register.