Literary Translation

volgens Artikel 10 “Notification Obligation of the data Controller” van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (“KVKK”), gepubliceerd in de Staatscourant d.d 7 April 2016 en genummerd 29677, en ondertekend in de wet tot bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder het recht op privacy, en volgens de “Communiqué op de Regels en Procedures in acht worden genomen tijdens de Vervulling van de Plicht”, gepubliceerd in de Staatscourant d.d 10 Maart 2018 en genummerd 30356, deze Verduidelijking Tekst is bedoeld om u informatie over de persoonlijke gegevens die worden verwerkt door ons Bedrijf BARLAS EĞITIM DANIŞMANLIK BILIŞIM HIZMETLERI TURIZM SAN. VE DIŞ TIC. LTD. SOA. (hierna “Barlas” of “de onderneming” genoemd).

1 – Wie de verwerkingsverantwoordelijke is:

volgens de Wet op de bescherming van persoonsgegevens en de daarmee verband houdende voorschriften heeft Barlas recht op de titel “verwerkingsverantwoordelijke”. U kunt altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Adres: Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turkije

Tel.: 0212 280 86 36

Fax: 0212 280 33 37

e – mail:

2-verwerking van persoonsgegevens:

Uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder is verwerkt in het kader van uw relatie met Barlas:

 • Uw ID Gegevens: naam en achternaam, ID-kaart, id-nummer, btw-nummer
 • Uw contactgegevens: werkadres, adres, e-mail, vaste telefoon, mobiele telefoon, woonplaats, adres registratie systeem registreert
 • Gegevens Over Uw opleiding, Job Geschiedenis en Professionele Leven: werk ervaring, alma mater, professionele vaardigheden, CV details
 • Gegevens Over de Persoonlijke Status: burgerlijke status
 • Gegevens Over Uw betalingsgedrag en Financiële Situatie: kans op wanbetaling, de verklaring van de rijkdom
 • Gegevens Over de Veiligheid van Ons Hoofdkantoor: CCTV, bezoeker records, registers van personen invoeren en het verlaten van de stations
 • Gegevens Over Uw Auto: rijbewijs nummer
 • Data, dat U kenmerkt als een Klant: nummer, de gegevens van de transactie
 • Uw Visuele-en Audio-Opname Gegevens: geluidsopnamen
 • Gevoelige Persoonlijke Gegevens: gezondheid

3-WAAROM WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

in het kader van uw relatie met Barlas worden uw persoonsgegevens verwerkt voor onderstaande doeleinden.

 • Follow-up en uitvoering van de juridische procedures
 • het Uploaden van klantgegevens in het systeem uit te voeren archivering activiteiten
 • Uitvoering van financiële en boekhoudkundige activiteiten
 • Uitvoering van de advertentie / campagne / promotionele processen
 • Uitvoering van de overeenkomst processen
 • het Maken van een maandelijkse Roerende Voorheffing Terug
 • Beheer van de aanvragen en klachten
 • Het verlenen van een volmacht ten behoeve van derden (advocaat, douane consultant, personeel van de onderneming, financieel adviseur, milieu-adviseur) om de vennootschap te vertegenwoordigen in diverse aangelegenheden
 • het Waarborgen van de veiligheid van roerende goederen en hulpbronnen
 • Uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met de wetgeving
 • Uitvoering van de loonpolitiek
 • Uitvoeren van marketing-processen voor goederen en / of diensten
 • Uitvoering van aanbestedingsprocedures voor diensten en / of goederen
 • Uitvoering van sales processen voor goederen en / of diensten
 • Uitvoeren van marketing-en analyse-activiteiten
 • het Waarborgen van de veiligheid van de fysieke ruimten
 • Uitvoering van logistieke activiteiten
 • Uitvoering van strategische planningsactiviteiten

4-doorgifte van verwerkte persoonsgegevens:

in het kader van de bepalingen van de Wet op de doorgifte van persoonsgegevens en de doorgifte daarvan naar het buitenland en voor de doeleinden vermeld in artikel 3 van deze verduidelijking, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met nationale officiële instellingen en organisaties, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en uitvoerende instanties, derde partijen die natuurlijke en rechtspersonen kunnen zijn waarmee wij verbonden zijn, aan dienstverleners en hun leidinggevenden, zakenpartners, banken, aandeelhouders van onze onderneming, aan onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen, leveranciers en leveranciers van ondersteuning diensten.

5-hoe wij persoonsgegevens verzamelen en de rechtsgrondslag ervan:

Barlas verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens van U, derden en juridische autoriteiten via internet, telefoon en e-mail en via fysieke, schriftelijke, mondelinge en elektronische platforms voor de hierboven vermelde doeleinden en op basis van de hieronder vermelde wettelijke rechtvaardigingen die ook zijn vastgelegd in de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 8 van de wet, tijdens het aangaan van een rechtsrelatie tussen ons bedrijf en u en tijdens het onderhouden van een dergelijke relatie.

 • uw uitdrukkelijke toestemming;
 • de duidelijke vermelding in de wetten waaraan onze onderneming onderworpen is, met inbegrip van de Belastingprocedure wet, de Turkse Code of Obligations en de Turkse handelscode;
 • naleving van nationale en internationale beginselen en beleid met betrekking tot klantidentificatie, evenals naleving van gegevensbewaring, rapportage en kennisgeving eisen zoals vastgelegd door de wetgeving en officiële autoriteiten;
 • voor zover het rechtstreeks verband houdt met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens van de contractpartijen; het leveren van de gevraagde producten en diensten en het voldoen aan de vereisten van de door u gesloten contracten;
 • in gevallen waarin het verplicht is om juridische verplichtingen na te komen;
 • indien deze door de betrokken persoon zijn bekendgemaakt;
 • indien gegevensverwerking verplicht is voor het verlenen, gebruiken of bewaren van een recht;
 • indien gegevensverwerking verplicht is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet worden geschonden.

uw gevoelige persoonsgegevens worden daarentegen verzameld, opgeslagen en verwerkt in combinatie met de hieronder vermelde legitieme redenen.:

 • uw uitdrukkelijke toestemming;
 • zonder uw uitdrukkelijke toestemming kunnen niet-medische persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in gevallen bepaald door de wet;
 • ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming mogen persoonlijke medische gegevens alleen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door personen die onder een geheimhoudingsplicht vallen of door erkende instellingen en organisaties om de volksgezondheid te beschermen, alsmede met het oog op preventieve geneeskunde, medische diagnose, uitvoering van behandelingen en zorgdiensten en planning en beheer van gezondheidsdiensten en financiering.

6-RECHTEN VAN DE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT:

u hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van de wet.

 • Het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of niet;
 • Het recht informatie te vragen als uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt;
 • Het recht om te leren het doel voor de verwerking van persoonlijke gegevens en of deze gegevens wordt gebruikt voor de beoogde doeleinden;
 • Het recht om te weten van de binnenlandse of buitenlandse derden aan wie de persoonsgegevens worden overgebracht;
 • Het recht te verzoeken om correctie vragen van de gegevens onvolledig of onjuist verwerkte persoonsgegevens;
 • Het recht te verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens;
 • Het recht te verzoeken om correctie, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens te worden meegedeeld aan derden aan wie de persoonsgegevens zijn overgebracht;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een resultaat tegen u door het exclusieve analyse van de gegevens die zijn verwerkt door geautomatiseerde systemen;
 • het recht om schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die u heeft geleden als gevolg van de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

7-als u CONTACT met ons wilt opnemen over uw rechten en verzoeken:

in overeenstemming met uw wettelijke rechten zoals verleend door de relevante wetten en andere wetgeving, kunt u een petitie met vermelding van uw verzoeken schrijven en deze per hand of via een notaris aan ons bovengenoemde adres bezorgen. U kunt een ondertekende kopie van uw aanvraag bezorgen op het adres Esentepe Mah. Mithat Ulu Ünlü Sok. 17 21 Plaza Şişli, Istanbul, Turkije met de hand, of volgens Artikel 5 van het “Communiqué over de regels en Procedures van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke” kunt u het verzenden naar door gebruik te maken van uw geregistreerde e-mailadres (KEP), beveiligde elektronische handtekening, mobiele handtekening of uw e-mailadres van ons, die u eerder aan ons bedrijf hebt meegedeeld.

alle betrokken aanvragen worden pas geaccepteerd nadat ze door ons identiteitsverificatieproces zijn gekomen en uw aanvragen worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen behandeld, afhankelijk van de aard van het verzoek.

Het volgende opgenomen moeten worden in de toepassing:

a) Naam, voornaam en, indien een schriftelijke aanvraag, uw handtekening

b) TR identiteit aantal voor turkse burgers, nationaliteit, nummer van je paspoort of ID-nummer (indien beschikbaar) voor buitenlanders

c) Een woonadres of op de werkplek, het adres voor kennisgeving

d), E-mailadres, telefoon-en faxnummer (indien beschikbaar) voor kennisgeving

e) het onderwerp van Het verzoek

Informatie en documenten met betrekking tot de toepassing worden ook toegevoegd aan de applicatie.

als uw aanvraag extra kosten met zich meebrengt, moet u mogelijk een vergoeding betalen die wordt opgelegd door het Comité voor de bescherming van persoonsgegevens. Uw verzoeken in uw aanvraag zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst van uw aanvraag worden behandeld, afhankelijk van de aard van het verzoek.

u kunt de website van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.kvkk.gov.tr/en/) bezoeken voor meer informatie over uw rechten onder wet nr. 6698 en de daarmee verband houdende wetgeving.