litterär översättning

enligt artikel 10 ”anmälningsskyldighet för Datakontrollanten” i lagen om skydd av personuppgifter nr. 6698 (”KVKK”), publicerad i den officiella tidningen av den 7 April 2016 och numrerad 29677, och undertecknad i lag för att skydda grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter, särskilt rätten till integritet, och enligt ”communiqu VIII om de regler och förfaranden som ska följas vid uppfyllandet av anmälningsskyldigheten”, publicerad i den officiella tidningen av den 10 mars 2018 och numrerad 30356, är denna förtydligande Text avsedd att ge dig information om personuppgifter som behandlas av vårt företag BARLAS e vi har ett stort utbud av tjänster. VE DI ACTUI TIC. LTD. ÖVERFÖRBARA. (nedan kallat ”Barlas ”eller”företaget”).

1-Vem Personuppgiftsansvarig är:

enligt lagen om skydd av personuppgifter och tillhörande föreskrifter har Barlas rätt till titeln ”personuppgiftsansvarig”. Du kan alltid kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Adress: Esentepe Mah. Mithat Ulu 2NL Occupy Sok. 17 21 Plaza Kubori, Istanbul, Turkiet

Tel.: 0212 280 86 36

Fax: 0212 280 33 37

e-post:

2-Behandling av personuppgifter:

dina personuppgifter enligt nedan behandlas inom ramen för din relation med Barlas:

 • dina ID-uppgifter: namn och efternamn, ID-kort, identitetsnummer, skatteidentifikationsnummer
 • dina kontaktuppgifter: arbetsadress, hemadress, e-post, fast telefon, mobiltelefon, bostadsort, adressregistreringssystem register
 • uppgifter om din utbildningsbakgrund, jobbhistorik och yrkesliv: arbetslivserfarenhet, alma mater, yrkeskunskaper, CV-detaljer
 • uppgifter om personlig Status: civilstånd
 • Data om din betalningshistorik och ekonomiska Situation: risk för fallissemang, deklaration av rikedom
 • Data om säkerheten för vårt företags huvudkontor: CCTV-bilder, besökarregister, register över personer som kommer in och lämnar stationerna
 • Data om ditt fordon: licensnummer
 • Data som identifierar dig som kund: kundnummer, kundtransaktionsuppgifter
 • din bil: visuella och ljudinspelningsdata: ljudinspelningar
 • känsliga personuppgifter: hälsotillstånd

3-Varför vi behandlar dina personuppgifter:

som en del av din relation med Barlas behandlas dina personuppgifter för ändamål som anges nedan.

 • uppföljning och genomförande av rättsliga förfaranden
 • uppladdning av kunddata till systemet för att utföra arkiveringsaktiviteter
 • genomförande av finansiella och bokföringsåtgärder
 • genomförande av reklam / kampanj / kampanjprocesser
 • genomförande av kontraktsprocesser
 • göra en månatlig Källskattdeklaration
 • hantering av förfrågningar och klagomål
 • beviljande av fullmakt för tredje part (advokat, tullkonsult, företagspersonal, finansiell rådgivare, miljörådgivare) att företräda företaget i olika frågor
 • säkerställa säkerheten för rörliga varor och resurser
 • genomförande av aktiviteter i enlighet med lagstiftningen
 • genomförande av lönepolitiken
 • genomförande av marknadsföringsprocesser för varor / tjänster
 • genomförande av upphandlingsprocesser för varor / tjänster
 • genomförande av försäljningsprocesser för varor / tjänster
 • genomförande av marknadsförings-och analysaktiviteter
 • säkerställa säkerheten för fysiska utrymmen
 • genomförande av logistikaktiviteter
 • genomförande av strategisk planering

4-överföring av behandlade personuppgifter:

inom ramen för bestämmelserna i lagen om överföring av personuppgifter och deras överföring utomlands och för ändamål som anges i artikel 3 i denna förtydligande Text kan dina personuppgifter delas med inhemska officiella institutioner och organisationer, brottsbekämpande organ, domstolar och verkställande kontor, tredje parter som kan vara fysiska och juridiska personer med vilka vi är associerade, till tjänsteleverantörer och deras chefer, affärspartners, banker, aktieägare i vårt företag, till våra Koncernföretag och anslutna företag, leverantörer och leverantörer av tjänst.

5-Hur vi samlar in personuppgifter och dess rättsliga grund:

Barlas samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter från dig, tredje part och juridiska myndigheter via internet, telefon och e-post och via fysiska, skriftliga, muntliga och elektroniska plattformar för de ändamål som anges ovan och på grundval av nedan nämnda rättsliga motiveringar som också anges i bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 8 i lagen, under upprättandet av ett rättsligt förhållande mellan vårt företag och dig och under upprätthållandet av ett sådant förhållande.

 • ditt uttryckliga samtycke;
 • dess tydliga citat i de lagar som vårt företag är föremål för, inklusive Skatteprocesslagen, den turkiska Skyldighetskoden och den turkiska handelslagen;
 • överensstämmelse med nationella och internationella principer och policyer med avseende på kundidentifiering, samt överensstämmelse med krav på lagring, rapportering och anmälan enligt lagstiftningen och officiella myndigheter;
 • i den utsträckning det är direkt relaterat till ingående eller utförande av ett kontrakt, nödvändigheten av att behandla de avtalsslutande parternas personuppgifter; att tillhandahålla de begärda produkterna och tjänsterna och att uppfylla kraven i de avtal som ingåtts av dig;
 • i fall där det är obligatoriskt att uppfylla juridiska skyldigheter;
 • om det har offentliggjorts av den berörda personen;
 • om databehandling är obligatorisk för beviljandet, utnyttjande eller bevarande av en rättighet;
 • om databehandling är obligatorisk för den personuppgiftsansvariges legitima intressen, i den utsträckning den berörda personens grundläggande rättigheter och friheter inte kränks.

dina känsliga personuppgifter, å andra sidan, samlas in, lagras och behandlas i samband med de legitima skäl som anges nedan:

 • ditt uttryckliga samtycke;
 • utan ditt uttryckliga samtycke kan icke-medicinska personuppgifter samlas in, lagras och behandlas i fall som föreskrivs i lagar;
 • även utan ditt uttryckliga samtycke kan personliga medicinska data samlas in, lagras och behandlas av individer som är konfidentiella eller auktoriserade institutioner och organisationer endast för att skydda folkhälsan samt för förebyggande medicin, medicinsk diagnos, utförande av behandling och vård och planering och hantering av hälsovårdstjänster och finansiering.

6-RÄTTIGHETER FÖR DEN PERSON VARS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS:

du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i lagen.

 • rätten att få veta om dina personuppgifter behandlas eller inte;
 • rätten att begära information om dina personuppgifter har behandlats;
 • rätten att lära sig syftet med behandlingen av personuppgifter och om sådana uppgifter används för sina avsedda ändamål;
 • rätten att känna till inhemska eller utländska tredje parter till vilka personuppgifter överförs;
 • rätten att begära korrigering av ofullständigt eller felaktigt behandlade personuppgifter;
 • rätten att begära radering eller förstörelse av personuppgifter;
 • rätten att begära korrigering, radering eller förstörelse av personuppgifter som ska meddelas tredje part till vilken personuppgifter överfördes;
 • rätten att invända mot förekomsten av ett resultat mot dig genom exklusiv analys av de behandlade uppgifterna av automatiserade system;
 • rätten att kräva ersättning för eventuella skador som du kan ha lidit på grund av olaglig behandling av personuppgifter.

7-om du vill kontakta oss om dina rättigheter och önskemål:

i enlighet med dina lagliga rättigheter enligt relevanta lagar och annan lagstiftning kan du skriva en framställning som anger dina önskemål och leverera den till vår ovannämnda adress antingen för hand eller genom en notarie. Du kan leverera en signerad kopia av din ansökan till adressen Esentepe Mah. Mithat Ulu 2NL Occupy Sok. 17 21 Plaza Bisexuell, Istanbul, Turkiet för hand, eller i enlighet med artikel 5 i ”communiqu Bisexuell om regler och förfaranden för att tillämpa den registeransvarige” du kan skicka den till med hjälp av din registrerade e-postadress (KEP), säker elektronisk signatur, mobil signatur eller din e-postadress som innehas av oss, som du tidigare har meddelat vårt företag.

alla berörda ansökningar kommer att accepteras först efter att de har passerat vår identitetsverifieringsprocess, och dina förfrågningar kommer att behandlas så snart som möjligt och senast inom 30 dagar, beroende på begäran.

följande måste ingå i din ansökan:

a) Namn, Efternamn och, om det är en skriftlig ansökan, Din signatur

b) TR-identitetsnummer för turkiska medborgare, nationalitet, passnummer eller ID-nummer (om tillgängligt) för utlänningar

c) en bostadsadress eller arbetsplatsadress för anmälan

d) e-postadress, telefon-och faxnummer (om tillgängligt) för anmälan

e) föremålet för begäran

information och dokument relaterade till ansökan läggs också till i ansökan.

om din ansökan medför extra kostnader kan du behöva betala en avgift som tas ut av Personuppgiftsstyrelsen. Dina önskemål i din ansökan kommer att behandlas så snart som möjligt och senast 30 (trettio) dagar efter mottagandet av din ansökan, beroende på vilken typ av begäran.

du kan besöka webbplatsen för Personal Data Protection Agency (https://www.kvkk.gov.tr/en/) för att få ytterligare information om dina rättigheter enligt lag nr 6698 och relaterad lagstiftning.