Lupus-associerad pankreatit

ett antal lupuspatienter utvecklar episoder av akut ”idiopatisk” pankreatit, som inte är relaterade till de kända orsakerna till mekanisk obstruktion av bukspottkörtelkanalen eller toxisk-metaboliska etiologier. Denna lupusassocierade pankreatit är sällsynt. Den uppskattade årliga incidensen var 0.4–1.1/1000 lupus patienter. En litteratursökning hittade detaljerade beskrivningar av detta tillstånd hos 77 lupuspatienter. Deras medianålder var 27 och 88% var kvinnor. Buksmärta var det vanligaste pankreatitrelaterade symptomet (88%). Hos 97% var diagnosen pankreatit baserad på laboratoriebevis för förhöjt serumamylas eller lipas. De flesta fall var inte relaterade till behandling med steroider eller azatioprin. De flesta av patienterna (84%) hade aktiv lupus vid tidpunkten för pankreatit. Dödligheten var 27%, högre än i icke-SLE-associerad pankreatit. Aktiv lupus och flera biokemiska abnormiteter, men inte behandling med steroider eller azatioprin, var signifikant associerade med ökad dödlighet. Behandling med steroider sänkte dödligheten med 67% jämfört med icke-behandlade patienter.